Na tej stronie internetowej wykorzystywane są ciasteczka (ang. „cookies”), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania strony, a także przeznaczone dla celów statystycznych i marketingowych. Więcej informacji.
Kontakt telefoniczny:
+370 678 72444

Polityka Prywatności

Nasza firma docenia i chroni prywatność swoich klientów, stąd niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej ,,Polityką”) w jasny i przejrzysty sposób przedstawia zasady zbierania i wykorzystywania informacji mające zastosowanie na naszej stronie internetowej, a także innej informacji związanej z ochroną danych osobowych swoich klientów. 

Polityka obejmuje przypadki, w których klienci odwiedzają naszą stronę internetową, utrzymują z nami kontakt podczas zakupu naszych towarów i usług, składają zapytanie odnośnie aktualnej informacji, zamawiają nasz newsletter. Niniejsza Polityka jest również przeznaczona do informowania naszych klientów również o operacjach przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe swoich klientów przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (nr 2016/679), Ustawą o Ochronie Prawnej Danych Osobowych Republiki Litewskiej, Ustawą o Łączności Elektronicznej Republiki Litewskiej, innymi powiązanymi przepisami prawa.  

Przetwarzając dane osobowe swoich klientów jesteśmy administratorem danych – UAB "DOMUS LUMINA", regon 301105637, adres siedziby: Kauno r. sav., Karkazų k., Karkazų g. 51.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dążąc do zapewnienia przejrzystości oraz przetwarzania danych osobowych w odpowiedzialny sposób informujemy, że dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących prawomocnych celach:

 • do świadczenia usług w celu zawarcia i realizacji umów, administrowania bazy danych klientów, w tym administrowania reklamacji klientów;
 • do komunikacji z klientem, udzielania odpowiedzi na zadawane przez klientów pytania,
 • do zapewnienia dokładności i aktualizacji informacji udostępnianej przez klientów,
 • w celach związanych z bezpośrednim marketingiem, tj. do przygotowania ofert, promocji, udzielenia rabatów, w tym udostępnienia newslettera;
 • do nawiązania kontaktu z klientem w przypadku zaniechania przez niego odbioru towaru lub wykrycia usterek związanych ze zrealizowanymi transakcjami.

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • podstawowe dane niezbędne i konieczne do osiągnięcia w/w celów: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, numer telefonu, e-mail, itp.;
 • dane niezbędne do świadczenia usług lub sprzedaży towaru: dane zamówienia, informacja z rachunków, dane związane z dokonywaniem przelewów, itp.;
 • dane dotyczące korzystania z usług, na przykład: zakres usług, z jakich korzysta klient, dane zgromadzone przy użyciu plików cookie lub innych podobnych technologii i in.;
 • dane utrwalone w nagraniach rozmów telefonicznych, jeżeli klient dzwoni pod nasz numer telefonu lub odpowiada na telefony naszych pracowników lub przedstawicieli;
 • dane podawane przez oferty oraz komunikaty reklamowe profilu „DOMUS LUMINA" na portalu społecznościowym Facebook. Uzupełniając formularz profilowy „DOMUS LUMINA" na platformie Facebook i podając dane, o które prosi się w ofercie lub komunikacie, tj. podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w odpowiednich komunikatach oraz przetwarzanie ich w celach wymienionych w Polityce plików cookie. Dane zgromadzone do celów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem platformy Facebook, przetwarzane są wyłącznie za osobno wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newsletterów oraz ofert czy pozostałych materiałów reklamowych;
 • inne dane zbierane po uzyskaniu zgody klienta dokładnie określane podczas składania zapytania o wyrażenie zgody.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza firma zbiera i przetwarza dane osobowe swoich klientów jedynie na podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o której mowa w przepisach prawa. Podstawą prawną może być zawarcie i realizacja umowy w przypadku zawarcia umowy z naszą firmą. Dane osobowe mogą być również przetwarzane po uzyskaniu zgody klienta (np.: w celach związanych z bezpośrednim marketingiem). Zgoda klienta powinna być wyraźnie wyrażona, z własnej i nieprzymuszonej woli, ujęta w zrozumiały sposób, a także powinna zawierać cel wykorzystania danych. Jeżeli klient nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celach związanych z bezpośrednim marketingiem, może łatwo i nieodpłatnie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych po wysłaniu do nas mejla na adres poczty elektronicznej: export@domuslumina.lt lub pod numerem telefonu: +370 678 72444, a także po zrezygnowaniu z komunikatów informacyjnych w wysyłanym przez nas newsletterze.

Ponadto, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych swoich klientów podczas wykonywania zobowiązań prawnych (w celu spełnienia wymagań aktów normatywnych, a także przedstawienia odpowiedzi na prawomocne zapytania państwa i samorządów i in.) lub na innych podstawach prawomocnego przetwarzania danych osobowych, o których mowa w przepisach prawa.

TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe swoich klientów przechowujemy nie dłużej, niż tego wymaga cel przetwarzania danych lub przewidują przepisy prawa, jeżeli określają dłuższy okres przechowywania danych. Dane osobowe zwykle są przechowywane do momentu pojawienia się ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze stosunków umownych lub w okresie niezbędnym do realizacji lub ochrony prawomocnych interesów naszej firmy. Zbędne dane osobowe zostają zniszczone.

PRZEKAZANIE DANYCH

Przetwarzając dane osobowe swoich klientów zobowiązujemy się zachować poufność. Niniejsze zobowiązanie wynika z postanowień Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, Ustawy o Ochronie Prawnej Danych Osobowych Republiki Litewskiej. Informacja może być ujawniona na rzecz innych osób, jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub realizacji umowy, lub z innych powodów zgodnych z prawem, a także jedynie w przypadku występowania prawomocnej podstawy do tego typu ujawnienia informacji. Informacja może być również udostępniona na rzecz innych osób na wniosek osoby, której dane dotyczą, uwzględniając zobowiązania umowne wobec innych osób, np.: firm leasingowych, banków lub innych instytucji finansowych. 

Nasza firma jest uprawniona do zlecenia przetwarzania danych osobowych swoich klientów innym podmiotom przetwarzającym (usługodawcom), którzy świadczą naszej firmie usługi (wykonują prace) oraz przetwarzają dane osobowe w imieniu naszej firmy występującej jako administrator danych. Nasza firma jest uprawniona do udostępniania niniejszych danych na rzecz:

 • podmiotów przetwarzających dane wykonujących na rzecz naszej firmy poszczególne prace oraz świadczących usługi (pośrednicy przetwarzający dane w celu zawarcia i administracji umów z klientami; firmy IT przetwarzające dane w celu zapewnienia tworzenia, udoskonalenia oraz utrzymania systemów informacyjnych; firmy zapewniające wysyłanie do klientów komunikatów (newslettera), świadczące usługi ochrony i in.).
 • firm prowadzących bazy danych dłużników oraz administrujących zadłużenia;
 • sądów, organów ścigania lub instytucji państwowych w zakresie ustalonym przez wymogi przepisów prawa oraz w przypadku występowania podstawy prawnej;
 • innych osób po uzyskaniu zgody klienta w każdym poszczególnym przypadku.

PLIKI COOKIE

Plik cookie – mały fragment tekstu, który strona internetowa wysyła do komputera użytkownika korzystającego z przeglądarki strony internetowej lub do innego urządzenia. Ze względu na typ przeglądarki, niniejsza informacja jest przechowywana w małych poszczególnych plikach lub w pliku ogólnym cookie zapisanym przez różne strony internetowe. Pliki cookie są używane przez większość zaawansowanych stron internetowych na Litwie i zagranicą. Pliki cookie mogą być przekazane jedynie pod warunkiem występowania takiej opcji w ustawieniach urządzenia. 

Pliki cookie na naszej stronie internetowej są używane w celu ustalenia częstotliwości odwiedzin przez osób korzystających z urządzenia, zapamiętania wykonanych czynności (np.: ustalenia języka przeglądarki strony internetowej), przedstawienia klientowi najbardziej aktualnej informacji, zbierania ogólnej statystyki odwiedzin strony internetowej.

Udzielona zgoda na używanie plików cookie może być w dowolnej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, wyłączenie wszystkich plików cookie lub wyłączenie (włączenie) po jednym pliku cookie. Należy zwrócić uwagę na to, że w poszczególnych przypadkach odwołanie zgody może spowodować spowolnienie przeglądarki internetowej, ograniczenie poszczególnych funkcji na stronach internetowych lub blokowanie dostępu do stron internetowych. Aby ustawić niezbędne (pożądane) opcje plików cookie, zaleca się korzystanie z funkcji pomocy przeglądarek internetowych.

Nasza firma używa plików cookie:

 • podczas administracji strony internetowej oraz rozpoznawania usterek w pracy naszego serwera jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania adresu IP komputerów użytkowników. Adres IP – jest to niepowtarzalny kod identyfikujący komputer w sieci. Może być używany do określenia użytkownika oraz zbierania dowolnej informacji demograficznej;
 • przy użyciu plików cookie zbieramy dane dotyczące korzystania z usług. Informacja dotycząca plików cookie, rodzaje plików cookie oraz zakres ich zastosowania patrz niżej;
 • w przypadku nabywania przez klienta towaru lub usług w sklepie zbieramy dane niezbędne do należytego wykonania zamówienia, na przykład: nazwę towaru oraz szczegółową informację dotyczącą zamówienia, dane kontaktowe oraz powiązane zapisy.

Nasza firma używa następujących plików cookie:

Typ DostawcaPrzeznaczenie
Obowiązkowe pliki cookie Domus Lumina Pliki cookie niezbędne dla sprawnego funkcjonowania strony internetowej domuslumina.pl
Analityczne pliki cookie Google Analytics Pliki cookie, przeznaczone do liczenia ilości odwiedzin, przepływu odwiedzających oraz zachowania użytkowników, dzięki czemu mierzona i ulepszana jest wydajność strony. Informacje zgromadzone za pomocą tych plików cookie są uogólnione i anonimowe.
Hotjar
Reklamowe pliki cookie Google Tag Manager Dostawcy tych plików cookie mogą wykorzystywać je do kreowania profilu zainteresowań użytkownika, wedle którego będą mu wyświetlane reklamy na innych stronach internetowych. Pliki cookie identyfikują przeglądarkę i urządzenie.
Facebook Pixel
Funkcjonalne pliki cookie Tawk Pliki cookie wtyczki, przeznaczonej do rozmów internetowych online.
YouTube Pliki cookie niezbędne do sprawnego umieszczania w sieci filmów YouTube oraz poprawnego działania odtwarzacza.
AddThis Pliki cookie wtyczki do udostępniania w mediach społecznościowych.

Zebrane dane w sposób odpowiedzialny chronimy przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem lub zmianą. Pomieszczenie, w którym przechowujemy zebrane dane, jest fizycznie zabezpieczone przed wejściem do niego osób postronnych. Ponadto, dane użytkowników są przechowywane w bazie danych, która jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem za pośrednictwem sieci komputerowej. 

Newsletter

Poprzez wprowadzenie adresu swojej poczty elektronicznej nasi klienci mogą zamówić newsletter, który pozwoli im jako pierwszym dowiedzieć się o ofertach specjalnych i nowościach.

Po zamówieniu newslettera, adres poczty elektronicznej klienta będziemy używali jedynie za jego zgodą, którą klient może w dowolnej chwili odwołać. Nasza firma jest uprawniona do przekazania adresu poczty elektronicznej swojego klienta na rzecz osób trzecich świadczących wyspecjalizowane usługi reklamowe jedynie w celu wysłania do klienta przeznaczonedo dla niego newslettera.

Po wysłaniu newslettera, możemy zbierać dane o zachowaniu klienta, na przykład: czy mejl został otwarty, jakie linki były klikane, w celu zapewnienia klientowi jakości świadczonych usług i obsługi.

Dane osobowe klienta w celach związanych z bezpośrednim marketingiem będziemy używali do momentu zrezygnowania przez klienta z newslettera oraz innych ofert. Rezygnacji z prenumeraty newslettera można dokonać po kliknięciu odpowiedniego linku na dole newslettera lub w inny sposób, o którym mowa w niniejszej polityce.  

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Nasza firma w odpowiedzialny i bezpieczny sposób przetwarza dane osobowe swoich klientów. Podczas ustalania środków przetwarzania danych osobowych, a także w momencie przetwarzania danych realizujemy odpowiednie środki techniczno – organizacyjne w zakresie ochrony danych określone w przepisach prawa przeznaczone do ochrony danych osobowych klienta przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, uszkodzeniem, zmianą, utratą, ujawnieniem, a także przed dowolnym innym bezprawnym przetworzeniem danych. Pracownicy naszej firmy są na piśmie zobowiązani do nie ujawniania na rzecz osób trzecich oraz nie rozpowszechniania w miejscu pracy informacji o klientach firmy, włączając również odwiedzających strony internetowej. Środki bezpieczeństwa danych osobowych są określane uwzględniając ryzyko wynikające z przetwarzania danych osobowych.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Nasz klient jest uprawniony:

 • do złożenia wniosku o udzielenie informacji o przetwarzanych danych osobowych, wskazanie źródła i sposobu zebrania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania przez naszą firmę;
 • do złożenia wniosku o sprostowanie swoich danych osobowych oraz (lub) zawieszenia przetwarzania tych danych, z wykluczeniem przechowywania danych, zaniechania przetwarzania, zniszczenia danych, jeżeli dane są niepoprawne, niepełne lub niedokładne, lub jeżeli są zbędne ze względu na cel, na który zostały zebrane;
 • do złożenia wniosku o zniszczenie danych osobowych lub zaniechanie ich przetwarzania, z wykluczeniem wniosku o zaniechanie przechowywania danych. Takie dane nie będą przechowywane jedynie w przypadku ustalenia po zapoznaniu się z danymi osobowymi, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub w nieuczciwy sposób;  
 • do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli niniejsze dane są przetwarzane lub mają być przetwarzane w celach związanych z bezpośrednim marketingiem, lub leżących w ogólnym interesie publicznym, do którego dążymy, lub przez osobę trzecią, na rzecz której niniejsze dane są udostępniane;
 • do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z bezpośrednim marketingiem;
 • do uzyskania udostępnionych na rzecz naszej firmy swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwykle używanym i komputerowym formacie oraz przesłania niniejszych danych do innego administratora danych lub żądania bezpośredniego przesłania niniejszych danych osobowych na rzecz innych administratorów danych w przypadku istnienia do tego niezbędnych możliwości technicznych (prawo do przenoszenia danych).

Wszelkie prawa i reklamacje należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej: export@domuslumina.lt lub numerem telefonu: +370 678 72444, a także bezpośrednio w dowolnym naszym salonie.

W przypadku nie rozstrzygnięcia problemu, każdy klient może wystąpić do Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, E-mail: ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), który odpowiada za weryfikację i kontrolę realizacji przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.